Všeobecné obchodné podmienky

V záujme lepšej spolupráce a predchádzaniu nedorozumeniam si prečítajte pozorne tieto informácie:

Objednávky

Objednávky prijímame prostredníctvom e-shopu. Posielame na dobierku alebo si tovar môžete vyzdvihnúť aj priamo u nás na adrese:

Miroslav Vitáloš
Potreby pre kojencov
Námestie Hraničiarov 8b
85103 Bratislava – Petržalka

IČO: 11804823

Pracovná doba: Pondelok – Piatok v časoch 10:00-12:00 a 15:00-17:00hod.

Objednávka má obsahovať:

 • úplnú a presnú fakturačnú adresu (prípadne vaše zákaznícke číslo), telefonické spojenie (pre možnosť konzultácie v prípade ponuky ekvivalentov atď.)
 • adresu pre doručenie – iba ak je rozdielna od fakturačnej
 • presný názov tovaru, počet kusov, cenu
 • oznámenie zmluvnej ceny, ak táto bola predtým dohodnutá
 • spôsob vybavenia zákazky (obvykle na dobierku, ako aj možnosť alebo nemožnosť delenia objednávky)
 • organizácie a firmy ďalej uvedú: IČO, DIČ (platcovia DPH)
 • kontaktnú a oprávnenú osobu
 • podpis, pečiatku firmy, organizácie

Ak požadujete potvrdenie objednávky emailom, je potrebné to uviesť v objednávke. Tovar ktorý je na špeciálnu objednávku (neskladové položky) a bol už pre Vás objednaný, nie je možné stornovať ani vrátiť! Pri objednávke neskladových položiek, alebo väčšieho množstva tovaru ako je pre nás bežné, požadujeme platbu vopred. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku ak dodacia doba alebo podmienky objednávky sú pre nás neprijateľné, alebo má zákazník voči nám finančné záväzky.

Ceny tovaru

Ceny v našom e-shope sú vrátane DPH. Plnenie objednávky je v aktuálnych cenách na internete v čase doručenie objednávky pokiaľ nebola dohodnutá iná cena, prípadne vypracovaná cenová ponuka. Pri telefonických objednávkach doporučujeme informovať sa na aktuálnu cenu tovaru. Vyhradzujeme si právo zmeny cien o ±5-10% bez predchádzajúceho upozornenia. Vyšší nárast cien konzultujeme so zákazníkom. Akciové ceny platia počas trvania akcie alebo do vypredania tovaru. Tovar zasielame na dobierku alebo zálohovú faktúru. V zásielke spolu s tovarom obdržíte faktúru, ktorá je súčasne dodacím listom, prípadne záručným listom.

Priebeh nákupu v e-shope

 • Kupujúci naplní košík tovarom, o ktorý má záujem.
 • Odoslaním objednávky sa táto stáva preňho záväznou. O prijatí objednávky do systému baby-shopu dostane kupujúci e-mail.
 • Predávajúci po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania potvrdí objednávku. V tomto okamžiku vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.
 • Ďalší priebeh závisí od spôsobu dopravy a platby, ktoré si kupujúci vybral. Pri platbe bankovým prevodom bude tovar doručený zvyčajne do 2 pracovných dní od pripísania platby na účet. Kupujúci bude informovaný e-mailom o expedovaní jeho objednávky.

Obmedzenia pri objednávaní tovaru

Maximálny počet druhov tovarov nie je obmedzený.

Storno objednávky

Kupujúci má právo písomne (e-mailom) stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením. Po jej záväznom prijatí len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s jej vybavovaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil kúpnu cenu a nevyberie si náhradný tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich pracovných dní.

Ak zákazník zálohovú faktúru nezaplatí do 7 dní od objednania tovaru, spoločnosť považuje objednávku za zrušenú zákazníkom.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7-ich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru). Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy dodržať nasledovné podmienky:
– kontaktovať predávajúceho písomne (e-mailom) s uvedením žiadosti o odstúpenie od zmluvy
– zaslať na vlastné náklady tovar späť na adresu predávajúceho v pôvodnom nepoškodenom obale, pričom tovar nesmie byť viditeľne použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, obalu, záručného listu a pod.), priložiť doklad o kúpe
– zaslaný tovar musí byť poistený, v opačnom prípade kupujúci znáša prípadnú škodu vzniknutú jeho odcudzením alebo poškodením

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu za tovar (bez čiastky za dopravu) do 15-tich pracovných dní od obdržania tovaru.

Reklamácie

Reklamácia závad tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý sa nachádza na stránke eshopu (pozri „reklamačný poriadok“).

Zákon č. 102/2014 Z. z. upravuje, okrem iného, práva spotrebiteľa a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Z uvedeného vyplýva, že aj sortiment medela.sk, pokiaľ je predávaný na základe zmlúv uzavretých na diaľku, spadá pod režim zákona č. 102/2014 Z. z.

V prípade špecifického sortimentu, akým je tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, je takýto tovar vyňatý z práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. 

Na splnenie podmienky nemožnosti od odstúpenia, musia byť splnené kumulatívne nasledovné podmienky:
1.    tovar nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
2.    tovar je uzavretý v ochrannom obale a
3.    ochranný obal bol po dodaní porušený.

Ostatné

Technické parametre sú prevzaté od výrobcov alebo z iných katalógov, ale aj napriek tomu sú iba informatívne. Pre výrobcov a pri väčšom odbere platia ceny dohodou, alebo na Vašu žiadosť vypracujeme cenovú ponuku, ktorá musí obsahovať presný typ, množstvo a termín dodávky. Tovar zostáva majetkom firmy až do jeho úplného zaplatenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za neskoré dodanie alebo nedodanie tovaru zavinené prepravnou službou, vinou výrobcu, dodávateľa alebo iných nepredvídateľných prekážok. Objednaním tovaru alebo prevzatím zásielky kupujúci berie na vedomie a súhlasí s našimi obchodnými podmienkami.

Reklamačný poriadok

1. Úvod

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Záručná doba

Predávajúci zodpovedá za predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru. Záručná doba je minimálne 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Všeobecné reklamačné podmienky

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

a) je predložený originálny záručný list
b) je predložený doklad o zaplatení
c) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby, atď.)

4. Povinnosti servisu voči reklamujúcemu

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

d) Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

e) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

f) Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 8c) (podľa §19 ods.4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).